Avís legal

El lloc web i el domini atri.cat // experienciesculturals.cat corresponen a ATRI CULTU-RA I PATRIMONI SLU, amb CIF B55169387, domicili al Carrer Nou, 60, 2n de Caldes de Malavella, telèfon 972 47 07 35, mòbil 620 96 97 62 / 603 64 35 25 i adreça elec-trònica info@atri.cat. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 2925, foli 119, fulla GI-54945, I/A4.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU autoritza la utilització dels con-tinguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.atri.cat/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU actua amb el màxim de diligència possi-ble, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.

ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués cor-respondre.