Condicions generals de contractació

Aquests són els termes i condicions que regeixen en la reserva telemàtica i compra de vals regal d’Atri Cultura i Patrimoni SLU (en endavant ATRI), domiciliada al Carrer Nou, 60, 2n de Caldes de Malavella (CP 17455), amb CIF B55169387. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 1925, foli 119, fulla, GI-54945, I/A4.
Als efectes d’aquests termes i condicions les dades de contacte que poden utilitzar els usuaris són: Atri Cultura i Patrimoni SLU, Carrer Nou, 60, 2n de Caldes de Malavella (CP 17455), telèfon de contacte 972 47 07 35, mòbil 620 96 97 62 / 603 64 35 25 i adreça electrònica info @ atri.cat.
Per mitjà de les webs pròpies d’ATRI (www.atri.cat i www.experienciesculturals.cat) es poden fer reserves d’activitats que es descriuen en aquesta web o packs d’activitats i adquirir vals regal. El fet de fer reserves i adquirir vals regal implica l’acceptació d’aquestes condicions.

CONDICIONS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

ATRI proporciona informació, a través d’aquest lloc web, dels seus serveis i les característiques dels seus serveis. Ho fa amb el màxim de diligència i precisió possible. Per a més seguretat i garanties a favor de l’usuari, la informació continguda en la descripció dels serveis no vincula a aquest ni a ATRI fins la confirmació de l’acceptació de reserva o de compra.
A través del llocs webs propis d’ATRI, s’ofereixen els següents serveis:
– Activitats culturals (visita, rutes o experiència cultural).
– Paquets d’activitats organitzats per ATRI.
– Activitats personalitzades.
– Vals regals.
Es pot consultar la informació sobre aquestes activitats i com efectuar correctament la reserva de cada una d’elles a “Informació i reserves”.
Els preus dels serveis descrits en el lloc web detallen els impostos aplicables. Abans de realitzar el pagament, l’usuari pot conèixer el detall d’aquests impostos. La reserva no serà atesa fins que l’usuari premi el botó “REALITZA LA COMANDA” a la pantalla de confirmació de reserva o compra. L’usuari pot anular o cancel·lar el procés de reserva o compra en qualsevol moment, i abandonar el procés. Un cop confirmada la reserva o la compra i realitzat el pagament, l’usuari rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i el detall de la reserva/compra.
El telèfon mòbil dels participants a les activitats haurà d’estar en un estat de silenci durant l’activitat, per evitar molèsties o interrupcions.
ATRI no es fa responsable de la compra dels productes que no s’hagin adquirit en els punts de venda oficials especificats als web pròpies d’ATRI (www.atri.cat, www.experienciesculturals.cat).

PAGAMENT

Activitats | Experiències culturals | Visites | Rutes
En el moment de la reserva de qualsevol visita, ruta o experiència culturals (en endavant les activitats) que organitza ATRI, s’abonarà l’import total de l’activitat. Aquest pagament generarà automàticament la confirmació de la reserva.

Activitats escolars o per a grups
En el cas de qualsevol entitat, empresa, centre educatiu, associacions, etc. que faci una reserva col·lectiva i que realitzin una reserva d’activitats per un grup concertat, es pactarà amb ATRI, en el moment de formalitzar la reserva, si s’abona total o parcialment un percentatge abans de la realització de l’activitat.

Vals regals
En el cas de les compres de vals regals, s’abonarà el total de l’import en el mateix moment de la compra.

MÈTODES DE PAGAMENT

El pagament de les reserves s’efectuarà mitjançant transferència bancària.
En el pagament a través de transferència bancària, ATRI informa sobre com realitzar l’ingrés en el text “Informació i reserves”, segons el tipus de producte adquirit (activitats, visites, rutes, experiències culturals i val regal). La transferència s’haurà de realitzar en el termini que s’indiqui en el correu electrònic enviat per ATRI. Un cop realitzat el pagament, és obligatori enviar comprovant a través de correu electrònic.
No s’entendrà efectuada la reserva fins comprovar que totes les dades facilitades són correctes i rebre la confirmació del pagament per part de l’usuari.

CANCEL·LACIÓ D’ACTIVITATS

En cas que la cancel·lació d’activitats (incloses les activitats personalitzades i packs d’activitats), sigui per part d’ATRI, es buscarà una nova data per a la realització de l’activitat cancel·lada. Si no hi ha opció de canviar de data, es reintegrarà l’import de la reserva.
En cas que sigui l’usuari qui cancel·la l’activitat, des del pagament de la reserva fins a un mes abans de l’inici de l’activitat (independentment de la durada de l’activitat) es retornarà el 100 % de l’import de la reserva. Si la cancel·lació s’efectua fins a 15 dies abans de l’inici de l’activitat, es retornarà el 50 % de la reserva. A partir dels 15 dies abans de l’inici de l’activitat, no es retornarà l’import de la reserva.
En cas d’anul·lació d’una activitat per qüestions meteorològiques o de força major, es concretarà una nova data. L’usuari pot escollir entre deixar la reserva amb data oberta o demanar l’abonament de l’import abonat de la reserva.
En cas d’anul·lació, les despeses d’allotjament, transport i similars que el participant assumeixen corren a càrrec del propi usuari.

DRET DE DESISTIMENT

Aquest dret es reconeix a la compra de vals regals que es faci online. L’usuari que obtingui un val regal d’ATRI té dret a desistir de la compra, dins dels primers 14 dies naturals. En cas de superar aquest termini, ATRI no retornarà l’import abonat.
En el cas de les reserves d’activitats amb data determinada de realització, no existeix el dret de desistiment, segons l’article 103.l) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

IMATGES I GRAVACIONS

Es pot donar el cas que ATRI realitzi fotografies i vídeos de les activitats organitzades amb finalitats informatives. En aquest aspecte, ATRI demana autorització al participant de l’activitat per utilitzar la seva imatge i/o veu, de manera clara i inequívoca, en els formularis de reserva o a l’inici de l’activitat.
La gravació o enregistrament d’imatges o sons de l’activitat pròpiament dita (explicacions, materials i continguts, imatges dels assistents) requereix l’autorització expressa i per escrit dels organitzadors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts creats per ATRI estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ATRI o de terceres persones que n’han autoritzat el seu ús. L’adquisició d’un producte o servei, no comporta la cessió de drets d’ATRI al client o participant, el qual podrà utilitzar els materials i continguts per a usos personals, sense poder-los explotar (reproduir, distribuir, comunicar o modificar) de forma directa o indirecta, total o parcialment. L’usuari no podrà comercialitzar de forma directa o indirecta, total o parcialment cap dels continguts. Aquesta utilització per altres finalitats requerirà l’autorització expressa i per escrit d’ATRI.
La propietat intel·lectual s’entén, a més del contingut inclòs a les activitats, a les webs www.atri.cat i www.experienciesculturals.cat, els seus gràfics, logotips, dissenys, textos, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que es proporcionen seran tractades per Atri Cultura i Patrimoni, SLU (Responsable del tractament) amb la finalitat de portar un registre d’usuaris dels serveis i activitats organitzades per ATRI. Les dades es tractaran en base al compliment de la relació contractual per la prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD) i d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD). Les dades es poden comunicar a l’Administració Tributària. En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, sol·licitud de limitació del tractament i portabilitat de les dades adreçant-se a Atri Cultura i Patrimoni SLU (Carrer Nou, 60, 2n, 17455 – Caldes de Malavella). Pot consultar informació addicional sobre el tractament de dades o l’exercici de drets a la nostra política de protecció de dades.